Pravidla soutěže

Úplné znění pravidel spotřebitelské soutěže „ Sládkův tip Věřte, nevěřte…”


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Sládkův tip..“ (dále
také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedené soutěže. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek
soutěže v propagačních materiálech s textem těchto pravidel, mají přednost tato pravidla.
Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech
určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito pravidly.


Pořadatelem soutěže je:

Společnost PIVOVARY CZ Group a.s., se sídlem
Komenského 3622/33a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, Česká republika, IČO:
097 20 618, DIČ: CZ097 20 618, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, sp. Zn. B 11274 (dále také jen „Pořadatel“)

Zpracovatelem dat je:
společnost ComtechCan (dále také jen „Zpracovatel“ )

1 Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 22. ledna 2024 do 31. prosince 2024 včetně, na území České
republiky (dále jen „doba konání soutěže“a „místo konání soutěže“).

Soutěž je pořádána na území České republiky v rámci webu:

Webová stránka sladkuvtip.cz. („médium“), kde na hlavní straně je umístěný soutěžní vizuál.
Přihlašování do Soutěže je realizováno skrze nalezení skryté informace a soutěžního
formuláře v rámci vizuálu a následného vyplnění a odeslání soutěžního fomuláře.

 1. Účast v soutěži:

  Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby – spotřebitelé s adresou pro doručování na
  území České republiky, splňují-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále jen „účastník“).
  Účastníci musí být starší 18 let. Pořadatel je oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné
  potvrzení o tomto; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Pořadatel oprávněn
  daného účastníka ze soutěže vyloučit; případný nárok takového účastníka na výhru
  tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

  Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém (nebo obdobném) poměru
  k Pořadateli, a to včetně jejich rodinných příslušníků.


Pro účast v soutěži musí účastník splnit všechny dále uvedené body:

V době konání soutěže se Soutěžící do soutěže zapojí tak, že se přihlásí na webové stránky
www.sladkuvtip.cz, kde na hlavní straně webových stránek postupným klikáním myší na
soutěžní vizuál, objeví skrytou informaci, včetně registračního formuláře, který úplně a
pravdivě vyplní, uvede své jméno, svou e- mailovou adresu a telefonní číslo a odešle.

Dále je účastník povinen potvrdit souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů.

Za účastníka je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním formuláři.

Registrace na soutěžním webu není zpoplatněna.

Pokud byť jen jedna z položek registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník ze soutěže vyloučen.

 1. Práva a povinnost účastníka v soutěži

  Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří současně splní všechny stanovené podmínky. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými účastníky.

  Účastníci soutěže, kteří nesplnili podmínky účasti v soutěži, nebo jednali v rozporu s pravidly soutěže, jsou ze soutěže vyřazeni. Do vyhodnocení soutěže dále nebudou zařazeny registrace, které jsou neúplně vyplněné, neobsahují všechny údaje, či jinak nesplňují stanovené podmínky.

  Účast v soutěži je dobrovolná a každá oprávněná fyzická osoba se může v době konání soutěže účastnit vícekrát.  Účastník nesmí žádným způsobem narušovat férovost soutěže; takové jednání zakládá právo pořadatele vyloučit účastníka ze soutěže, pořadetel není povinen prokazovat důvod svého rozhodnutí.
 2. Výhry v soutěži

  Pořadatel do soutěže vkládá následující výhru: originální sklenice Sládkův TIP

 3. Výběr výherce výhry

  Výherce výhry určí losování, které proběhne v následujících termínech:

  První losování proběhne v prvním týdnu v březnu 2024 a pak vždy nejpozději 3.den po
  skončení každého dalšího/následujícího kalendářního měsíce v době konání soutěže.

  Do losování budou zařazeni všichni platně zaregistrovaní soutěžící (podle čl. 3
  těchto Pravidel).

  Losováni budou vždy všichni platně zaregistrovaní, kteří se do soutěže zaregistrovali do konce daného kola/měsíce předcházejícího losování (v době konání soutěže).

  V k a ž d é m l o s o v á n í s e b u d e l o s o v a t v ž d y 3 0 v ý h e r c ů v ý h r y ( č l . 4 t ě c h t o P r a v i d e l )

  Celkově bude průběžně vylosováno 330 výherců v celkem 11 kolech/měsících v době konání souteže.

 1. Společná ustanovení k výhrám

  Výhra bude odeslána oprávněným výhercům nejpozději do 60 dnů od ukončení
  soutěžního kola/měsíce, ve kterém výhru vyhráli. Nebude-li s výhercem
  dohodnuto jinak, pak výhra bude odeslána na adresu účastníka uvedenou při
  registraci na soutěžních webových stránkách. V případě odesláním kurýrní nebo
  poštovní službou Organizátor odešle výherci výhru pouze na adresu v rámci
  České republiky.  Výhra bude vylosovanému účastníkovi oznámena s využitím jeho kontaktních
  údajů uvedených při registraci na soutěžních webových stránkách nejpozději do
  10 dnů od proběhlého losování.  Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky s
  výhrou.
  Výhry, které budou Pořadateli vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch
  Pořadatele.
 2. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně telefonních operátorů či
  poskytovatele internetových služeb. Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS
  zprávy nebo emailu z důvodu spočívajícího na straně třetích osob (zejména
  mobilních operátorů).
 3. Pořadatel soutěže neručí za žádné problémy související s účastí účastníka v soutěži či
  uplatněním
  a převzetím výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výherních zásilek.
 4. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
  Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího převzetí.
 5. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně
  dohodnuto
  jinak.
 6. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhry není
  možné
  alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
 7. Vyobrazení výher na propagačních materiálech je pouze orientační. Zaslané výhry se mohou
  od
  těch vyobrazených lišit – např. barevným provedením, konkrétním modelem atp.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
  dodržovat.
 9. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže
  či soutěž úplně zrušit nebo zkrátit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel
  si vyhrazuje právo vyměnit deklarované výhry za jiné, zejména v případě, kdy mu
  nebyly dodavatelem dodány tak, aby je mohl v souladu s těmito pravidly doručit
  výhercům.
 11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u
  něhož bude mít podezření, že dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním
  nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobilé ovlivnit
  výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti
  odvolání.
 12. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj výslovný souhlas s jejími pravidly
  a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s §77 a násled. zákona. č. 89/2012
  Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích
  (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s
  touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a
  zveřejňovány výše uvedeným způsobem podobizny, obrazové snímky a obrazové
  či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních
  materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.
 13. Účast v soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy
  Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). Účastník tímto
  prohlašuje, že společnostem Pořadatele a Zpracovatele v bodě 1 a 2
  těchto Pravidel uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný,
  výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu
  Nařízení.
  Budou zpracovávány následující osobní údaje: – email; – telefonní číslo; – jméno a příjmení; – doručovací adresa;
  Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: – vyhodnocení soutěže; – předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné kurýrní služby; – kontroly splnění podmínek soutěže – zjišťování spokojenosti účastníka soutěže s poskytovanými službami Pořadatele.
  Není-li v těchto pravidlech stanoveno jinak, pak osobní údaje budou

zpracovávány po dobu tří (3) let od jejich poskytnutí. Po dobu delší může
pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování
odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, zpracovatele či
ostatních soutěžících, zejména za účelem případného řešení práv a právních
nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti se soutěží či v řízeních
vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti se soutěží.

b) Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli
osobních údajů, kterým je Zpracovatel. Dalším osobám nebudou osobní
údaje bez vědomí Účastníka soutěže zpřístupněny, ledažeby povinnost
poskytnout osobní údaje účastníka soutěže vyplývala z platných právních
předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou
zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem
nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas může být účastníkem
soutěže písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Pořadatele.
c) Účastník soutěže má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu
osobních údajů. Účastník soutěže má dále, pokud o to Pořadatele požádá,
právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Pořadatel je povinen
mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník soutěže má
zároveň právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí
zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se
zákonem, požádat Pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby Pořadatel
takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
d) Účastník má v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva: – právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů; – právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; – právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; – právo podat stížnost; – právo na opravu osobních údajů; – právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); – odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; – právo na omezení zpracování; – právo na přenositelnost osobních údajů; – právo vznést námitky; – veškerá další práva přiznaná Nařízením.
e) Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a
násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené
jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v
médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v
souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány
výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků
soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Zpracovatele a všech spolupracujících
  právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké.
  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 2. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s

účastí soutěžícího v soutěži je Česká obchodní inspekce. Údaje o způsobu a podmínkách
mimosoudních řešení sporů jsou k dispozici na webových stránkách www.coi.cz. Účastník může
využít rovněž platformu pro řešení sporů, která je zřízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.sladkuvtip.cz/soutez .